Geconsolideerde balans

x € 1 mln.

Toelichting

30 juni 2016

31 december 2015

30 juni 2015

Vaste activa

Materiële vaste activa

7.408

7.487

7.696

Immateriële vaste activa

303

315

325

Financiële vaste activa

254

292

245

Totaal vaste activa

7.965

8.094

8.266

Vlottende activa

Activa aangehouden voor verkoop

8

334

325

15

Immateriële activa

16

23

19

Voorraden

61

71

81

Handelsdebiteuren

508

604

609

Overige vorderingen

172

196

215

Afgeleide financiële instrumenten

9

167

221

119

Liquide middelen

302

367

133

Totaal vlottende activa

1.560

1.807

1.191

TOTAAL ACTIVA

9.525

9.901

9.457

Groepsvermogen

10

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Eneco Holding N.V.

4.815

4.845

4.767

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

509

501

509

Minderheidsbelangen

3

4

4

Totaal groepsvermogen

5.327

5.350

5.280

Langlopende verplichtingen

Personeelsvoorzieningen

28

34

30

Overige voorzieningen

81

82

82

Uitgestelde belastingverplichtingen

423

431

424

Afgeleide financiële instrumenten

9

74

141

119

Rentedragende schulden

11

1.789

1.789

1.782

Overige schulden

470

438

428

Totaal langlopende verplichtingen

2.865

2.915

2.865

Kortlopende verplichtingen

Passiva aangehouden voor verkoop

8

20

18

3

Personeelsvoorzieningen

7

8

2

Overige voorzieningen

3

5

16

Afgeleide financiële instrumenten

9

110

164

94

Rentedragende schulden

11

228

54

56

Actuele belastingverplichtingen

51

87

54

Handelscrediteuren en overige schulden

914

1.300

1.087

Totaal kortlopende verplichtingen

1.333

1.636

1.312

TOTAAL PASSIVA

9.525

9.901

9.457

Met uitzondering van 31 december 2015 geen accountantscontrole toegepast.

Vorige paragraaf:
Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
Volgende paragraaf:
Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten