Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

x € 1 mln.

Eerste halfjaar 2016

Eerste halfjaar 2015

Resultaat na belastingen

139

144

Niet-gerealiseerde resultaten die niet via de winst- en verliesrekening worden afgewikkeld

Aanpassing reële waarde netwerken gereguleerd

–25

Niet-gerealiseerde resultaten die wel via de winst- en verliesrekening worden afgewikkeld

Translatieverschillen

–30

34

Ongerealiseerd resultaat kasstroomafdekkingen

–11

19

Uitgestelde belastingverplichtingen kasstroomafdekkingen en afdekking netto-investering in buitenlandse entiteiten

–5

Totaal niet-gerealiseerde resultaten

–66

48

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

73

192

Resultaatverdeling:

Houders achtergestelde eeuwigdurende obligatielening Eneco Holding N.V. (na belastingen)

6

6

Minderheidsaandeelhouders

–1

Aandeelhouders Eneco Holding N.V.

67

187

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

73

192

Geen accountantscontrole toegepast.

Vorige paragraaf:
Geconsolideerde balans
Volgende paragraaf:
Geconsolideerd kasstroomoverzicht