Geconsolideerd kasstroomoverzicht

x € 1 mln.

Toelichting

Eerste halfjaar 2016

Eerste halfjaar 2015

Resultaat na belastingen

139

144

Aanpassingen voor:

Totale aanpassingen voor kasstroom uit bedrijfsoperaties

83

19

Totaal van ontvangen dividend van geassocieerde deelnemingen, betaalde en ontvangen rente en betaalde vennootschapsbelasting

–124

–75

Kasstroom uit operationele activiteiten

98

88

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

13

–232

–359

Dividendbetalingen

10

–98

–104

Wijziging in belang minderheidsdeelnemingen

1

Mutatie in langlopende rentedragende schulden

11

168

–29

Mutatie in overige kortlopende rentedragende schulden

11

–1

–70

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

69

–202

Mutatie liquide middelen

–65

–473

Saldo liquide middelen per 1 januari

367

606

Saldo liquide middelen per 30 juni

302

133

Geen accountantscontrole toegepast.

Vorige paragraaf:
Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
Volgende paragraaf:
Geconsolideerd mutatieoverzicht groepsvermogen