Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

x € 1 mln.

Toelichting

Eerste halfjaar 2016

Eerste halfjaar 2015

Opbrengst energielevering, -transport en energie gerelateerde activiteiten

1.962

2.254

Inkoop energie, transport en energie gerelateerde activiteiten

1.068

1.407

Brutomarge

894

847

Overige opbrengsten

114

109

Brutomarge en overige opbrengsten

1.008

956

Personeelsbeloningen

190

206

Uitbesteed werk en andere externe kosten

354

277

Afschrijvingen en bijzondere waardemutaties materiële vaste activa

216

224

Afschrijvingen en bijzondere waardemutaties immateriële vaste activa

17

17

Overige bedrijfskosten

16

14

Bedrijfskosten

793

738

Bedrijfsresultaat

215

218

Aandeel in resultaat geassocieerde deelnemingen en joint ventures

3

7

Financiële baten

2

6

Financiële lasten

6

–37

–40

Resultaat voor belastingen

183

191

Belastingen

7

–44

–47

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

139

144

Resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

Resultaat na belastingen

139

144

Resultaatverdeling:

Resultaat toe te rekenen aan houders achtergestelde eeuwigdurende obligatielening Eneco Holding N.V. (na belastingen)

6

6

Resultaat toe te rekenen aan minderheidsaandeelhouders

–1

Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders Eneco Holding N.V.

133

139

Resultaat na belastingen

139

144

Geen accountantscontrole toegepast.