Beoordelingsverklaring

Aan de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Eneco Holding N.V.

Opdracht

Wij hebben de in dit halfjaarbericht opgenomen verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers van Eneco Holding N.V. te Rotterdam bestaande uit de geconsolideerde winst- en verliesrekening, geconsolideerde balans per 30 juni 2016, geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, geconsolideerd kasstroomoverzicht, geconsolideerd mutatieoverzicht groepsvermogen en geselecteerde toelichtingen op de verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers over de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 beoordeeld. Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opstellen en het weergeven van de verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers in overeenstemming met IAS 34 'Tussentijdse Financiële Verslaggeving' zoals aanvaard binnen de Europese Unie. Het is onze verant­woordelijkheid een conclusie te formuleren bij de verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers op basis van onze be­oordeling.

Werkzaamheden

Wij hebben onze beoordeling van de verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 2410, 'Het beoordelen van tussentijdse financiële informatie door de accountant van de entiteit'. Een beoordeling van tussentijdse financiële infor­matie bestaat uit het inwinnen van inlichtingen, met name bij personen die verantwoordelijk zijn voor finan­ciën en verslaggeving, en het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle die is uitgevoerd in overeen­stemming met de Nederlandse controlestandaarden en stelt ons niet in staat zekerheid te verkrijgen dat wij kennis hebben genomen van alle aangelegenheden van materieel belang die bij een controle onderkend zouden worden. Om die reden geven wij geen controleverklaring af.

Conclusie

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers over de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 niet, in alle van materieel belang zijnde opzichten, zijn opgesteld in overeenstemming met IAS 34 'Tussen­tijdse Financiële Verslaggeving' zoals aanvaard binnen de Europese Unie.

Rotterdam, 4 augustus 2016

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend,


Drs. J.A. de Bruin RA