Eneco Groep realiseert stabiele financiële resultaten over de eerste helft van 2016

Over de eerste zes maanden van 2016 boekte het duurzame energiebedrijf Eneco Groep tevredenstellende resultaten. Het nettoresultaat kwam na belastingen uit op € 139 miljoen, iets lager dan de € 144 miljoen die het bedrijf een jaar eerder over dezelfde periode realiseerde. Het netwerkbedrijf (Stedin) en het energiebedrijf (Eneco) droegen in vergelijkbare mate bij aan het resultaat. Met name door lagere prijzen voor elektriciteit en gas daalde de omzet naar € 2.076 miljoen (H1 2015: € 2.363 miljoen).

CFO Guido Dubbeld blikt tevreden terug op de resultaten: "Inmiddels hebben we voor de 8ste keer op rij onze tarieven voor elektriciteit en gas naar beneden bijgesteld. Dat is goed nieuws voor onze klanten. Gelukkig konden we dit grotendeels compenseren omdat de inkoopprijs voor energie ook daalde. Door een terugloop in het personeelsbestand met circa 200 FTE nam ook de post salariskosten af. Daarentegen zorgde de toegenomen bedrijfsactiviteit, zoals voor de uitrol van de slimme meter, de verkoop van de intelligente thermostaat Toon en de bouw van nieuwe windparken, voor een stijging van de externe kosten."

Investeringen

De investeringen kwamen over het eerste halfjaar uit op € 230 miljoen, tegen € 380 miljoen over de eerste helft van vorig jaar. Deze daling is het gevolg van het afronden van grote windprojecten en de aanschaf van een warmtecentrale in Utrecht in 2015. Dit halfjaar investeerden we € 17 miljoen in nieuwe windparken (Groot-Brittannië en België), € 4 miljoen in zonneparken (België en Nederland), € 14 miljoen in warmtenetten en € 7 miljoen in opwekking (Bio Golden Raand, warmtecentrale in Utrecht). Stedin investeerde € 182 miljoen in de transportnetten voor gas en elektriciteit (H1 2015: € 159 miljoen). De stijging is grotendeels terug te voeren op de versnelde uitrol van de slimme meters (totaal € 39 miljoen tegen € 17 miljoen vorig halfjaar). In de eerste zes maanden van dit jaar bood Stedin bij ruim 161.000 klanten een slimme meter aan. Dit resulteerde in de installatie van zo’n 130.000 slimme meters. Het doel voor het hele jaar is om 343.000 meters aan te bieden.

In maart bereikten Eneco Groep en mede-eigenaar Mitsubishi Corporation overeenstemming over de herfinanciering van het offshore windpark Eneco Luchterduinen. Japan Bank for International Cooperation, BNP Paribas Fortis, Mizuho, Sumitomo Mitsui Banking Corporation en Sumitomo Mitsui Trust Bank stellen zo’n € 450 miljoen beschikbaar voor de herfinanciering van het windpark dat 22 kilometer voor de kust van Noordwijk ligt. Volgens Guido Dubbeld is deze herfinanciering een belangrijke mijlpaal: ‘De bouw van het park is uit eigen middelen gefinancierd door Eneco en Mitsubishi Corporation. Door de herfinanciering ontvangen we een groot gedeelte van dit bedrag terug. Dat geld gebruiken we om te investeren in nieuwe duurzame projecten.’ Eneco en Mitsubishi Corporation hebben beide een aandeel van 50 procent in het windpark. De 43 windturbines van Eneco Luchterduinen zijn sinds augustus 2015 operationeel. Het park heeft een capaciteit van 129 MW, waardoor het op jaarbasis groene stroom opwekt vergelijkbaar met het verbruik van zo’n 150.000 huishoudens.

Op Ameland is een omvangrijk zonnepark opgeleverd, een gezamenlijk project van de gemeente Ameland, de lokale Amelander Energiecoöperatie en Eneco. Het zonnepark moet voldoende stroom produceren voor de Amelandse bevolking en bedrijven en is deel van de strategie om het eiland in 2020 enkel van lokaal, voornamelijk duurzaam opgewekte energie te voorzien. Het zonnepark bestaat uit 23.000 zonnepanelen en kan daarmee genoeg stroom opwekken voor de 1.500 huishoudens op het eiland.

Stedin nam een nieuw elektriciteitsstation Dordrecht Oranjelaan in gebruik. Met het nieuwe station vergroot Stedin de betrouwbaarheid van het energienet in de regio. Daarnaast is er meer capaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar om klanten in staat te stellen in toenemende mate elektriciteit terug te leveren. Het station Oranjelaan is onderdeel van een investering van € 31 miljoen in de modernisering van het elektriciteitsnet van Dordrecht en Zwijndrecht.

Veel media-aandacht ging uit naar de introductie van de WarmteWinner, een innovatieve en compacte warmtepomp, die het huis verwarmt met warmte uit de ventilatielucht. De installatie is ongeveer zo groot als een verhuisdoos en wordt naast een bestaande cv-ketel geplaatst. De WarmteWinner neemt vervolgens het grootste deel van de warmtelevering van de ketel over, waardoor deze minder gas verbruikt. Eneco ontwikkelde de WarmteWinner samen met Inventum, een bedrijf dat al ruim 100 jaar actief is op het gebied van huishoudelijke apparatuur, waaronder warmtepompen. Inmiddels is het aantal voorinschrijvingen de 12.500 gepasseerd. De productie van de WarmteWinner start in september dit jaar en we verwachten voor het eind van het jaar ruim 300 apparaten te hebben geïnstalleerd.

In mei maakte Eneco bekend een minderheidsbelang te nemen in het softwarebedrijf Simaxx. Met de investering in het jonge bedrijf richt Eneco zich nadrukkelijker op de markt van energiebesparing in en slimme aansturing van gebouwen. Simaxx heeft een platform ontwikkeld dat gebouweigenaren inzicht geeft in de prestaties van hun gebouw. Het platform kan data van allerlei verschillende bronnen in een gebouw – zoals klimaatbeheersing, zonnepanelen of een slimme meter – uitlezen en analyseren. Daarmee kan de exploitant of eigenaar zijn gebouw ‘sturen’ op bijvoorbeeld energieverbruik, luchtkwaliteit en verlichting. De software, die het gebouw 24 uur per dag in de gaten houdt, wordt inmiddels in meer dan 200 Nederlandse gebouwen gebruikt. Simaxx wist in deze gebouwen het energieverbruik met gemiddeld 20 procent naar beneden te krijgen, terwijl het binnenklimaat voor de ‘bewoners’ aantoonbaar comfortabeler én gezonder is. Voor Eneco betekent deze investering een verdere stap in de verduurzaming van de bebouwde omgeving.

Klanten

TU Delft sloot een samenwerking met Eneco om vanaf 2017 alleen nog maar duurzaam opgewekte stroom van Nederlandse bodem in te kopen. De keuze voor groene stroom past in het beleid van de TU Delft om de campus sterk te verduurzamen en haar CO2-emissies in 2020 te halveren ten opzichte van 2012. Door de groene stroom, afkomstig van windpark Eneco Luchterduinen, brengt de TU Delft haar CO2-uitstoot terug met 60 procent.

Mars maakte in Groot-Brittannië bekend dat het gedurende tien jaar stroom gaat afnemen van het dit voorjaar door Eneco opgeleverde Moy windpark. Dit park heeft een capaciteit van 60 MW, vergelijkbaar met het verbruik van 34.000 huishoudens. De opgewekte stroom is voldoende om alle Mars-kantoren en -fabrieken in Groot-Brittannië volledig te verduurzamen.

Met PostNL sloot Eneco een overeenkomst om op 19 sorteercentra 22.000 zonnepanelen te plaatsen. Gezamenlijk kunnen de zonnepanelen per jaar groene stroom opwekken vergelijkbaar met het stroomverbruik van circa 1.500 huishoudens. Per locatie installeert Eneco 1.160 panelen, voldoende om ruim 40 procent van het stroomverbruik van een gemiddeld pakkettensorteercentrum op te wekken.

Ontwikkeling van onze resultaten

De totale omzet kwam in de eerste helft van 2016 uit op € 2.076 miljoen. Dit is een daling met € 287 miljoen (-12%) ten opzichte van dezelfde periode in 2015 (€ 2.363 miljoen), met name als gevolg van prijsverlagingen van energie. Het resultaat op de levering en het transport van gas, elektriciteit en warmte en onze diensten die daarmee verband houden, steeg juist met € 47 miljoen tot € 894 miljoen, hoofdzakelijk door de ingebruikname van enkele grote windparken in de tweede helft van 2015. De weersomstandigheden zijn slechts van beperkte invloed geweest op het resultaat, de temperatuur lag in 2016 gemiddeld iets hoger dan in 2015 en de windomstandigheden waren net als vorig jaar ongunstiger dan het langjarig gemiddelde.

De totale bedrijfskosten namen met zeven procent toe tot € 793 miljoen (H1 2015: € 738 miljoen). De extra kosten maakten we onder andere bij het ontwikkelen van nieuwe innovatieve dienstverlening, groei, uitrol van slimme meters, precariokosten die de gemeenten in rekening brengen en voorbereiding op de aanstaande splitsing van Eneco Groep in een netwerkbedrijf en een productie- en leveringsbedrijf. De personeelskosten daalden, zowel door afname van het aantal medewerkers, activering van de kosten van de inzet van meer eigen medewerkers bij investeringen en een eenmalig voordeel uit het actualiseren van personele voorzieningen naar huidige inzichten.

Het bedrijfsresultaat kwam bij een hogere marge en kosten op hetzelfde niveau uit als vorig jaar: € 215 miljoen (H1 2015: € 218 miljoen). Ook het nettoresultaat van Eneco Groep kwam uit op een gelijk niveau, met een geringe daling van € 144 naar € 139 miljoen.

Onze productie-, handels- en leveringsactiviteiten

Hoofdzakelijk als gevolg van de prijsdalingen van gas, en in mindere mate die van elektriciteit, daalde de omzet. De marge laat daartegenover wel een duidelijke verbetering zien. Naast verbetering in de resultaten van handelsactiviteiten is dit hoofzakelijk het gevolg van het in productie nemen van grote windparken zoals Luchterduinen, Delfzijl Noord en Burn of Whilk in de loop van 2015 en, meer recent, Zeebrugge en Moy in 2016. Door deze toename in de eigen duurzame opwekking daalt de externe inkoop en stijgt de marge, maar nemen tegelijkertijd de operationele kosten en de afschrijvingen toe. De efficiency-verbeteringen werpen echter ook hun vruchten af. Het aantal personeelsleden nam met ruim 200 FTE af waardoor de personeelskosten daalden. Ondanks de nieuwe parken daalden de afschrijvingskosten doordat we vorig jaar ontwikkelkosten afboekten. Het bedrijfsresultaat kwam in zes maanden uit op € 128 miljoen, 47 procent hoger dan de eerste helft 2015 (€ 87 miljoen).

Onze netwerk- en engineeringsactiviteiten

De omzet uit gereguleerde activiteiten en de bijbehorende inkoopkosten voor transport bleven vrijwel stabiel. In de overige opbrengsten is er een lichte stijging uit de overige commerciële dienstverlening. De totale exploitatiekosten stegen met € 21 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar 2015. Het aantal medewerkers nam met zo’n 50 FTE toe vanwege uitbreiding in vooral de afdelingen Aanleg & Vervanging en Meetdiensten. In de personeelskosten is juist een daling te zien onder meer omdat er meer eigen mensen meewerkten aan de investeringen, waarbij de salariskosten zijn geactiveerd.

Het uitbesteed werk en externe kosten stegen vanwege diverse factoren, waaronder de uitrol en telecomkosten van slimme meters, meer afschrijvingen bij onderhoud en vervanging, integratiekosten en de groei in commerciële activiteiten bij Stedin Diensten. De overige bedrijfskosten namen toe, vooral door een hogere precariobelasting die gemeentes Stedin in rekening brengen en meer materiaalkosten voor onderhoud. De afschrijvingen zijn licht lager.

Het bedrijfsresultaat van onze Netwerk- en Engineeringsactiviteiten daalde met € 22 miljoen ten opzichte van de vergelijkende periode vorig jaar tot € 123 miljoen.

Onderbrekingsduur

De gemiddelde onderbrekingsduur in onze elektriciteitsnetten bedroeg per onvoorziene onderbreking 81,0 minuten. In het eerste halfjaar van 2015 was dit 80,7 minuten. De onderbrekingsduur is zes minuten boven de doelstelling voor 2016 van 75 minuten. De verwachting is, dat door alle lopende verbetertrajecten en initiatieven, we de target van 75 minuten per onderbreking in het tweede halfjaar van 2016 zullen halen.

De uitvalduur in het gasnetwerk in het eerste halfjaar van 2016 bedroeg 16 seconden tegenover 29 seconden in het eerste halfjaar 2015. De 16 seconden is een verbetering ten opzichte van vorig jaar, de voornaamste reden hiervoor is dat we een kleiner aantal grotere gasstoringen binnen het Stedin verzorgingsgebied in 2016 hebben gehad. De gas uitvalduur van 16 seconden ligt onder onze doelstelling van 60 seconden.

Veiligheid

Wij besteden veel aandacht aan een veilige (werk)omgeving voor onze medewerkers en ingeschakelde (onder)aannemers, klanten en omwonenden. Het afgelopen halfjaar was de veiligheidsprestatie, uitgedrukt in de ‘recordable incident rate (RIF)’-score beter dan onze doelstelling. Het aantal ongevallen met verzuim (LTIs) lag onder de doelstelling. We kijken daarmee terug op een goede veiligheidsprestatie in de eerste helft van dit jaar. We blijven aandacht besteden aan het verder verbeteren van onze veiligheidsaanpak.

Vooruitzichten

Eneco Groep is goed gepositioneerd om de vruchten te plukken van de hectiek en dynamiek in de energiemarkt. Het bedrijf ontwikkelt zich tot een gewaardeerde partner voor klanten en beschikt inmiddels over een uitgebreid pakket aan diensten en producten waarmee klanten regie kunnen nemen over hun eigen energievoorziening. Desondanks heeft het bedrijf te maken met uitdagende marktomstandigheden en bereidt het zich voor op de splitsing in een netwerkbedrijf en een productie- en leveringsbedrijf conform de wet Onafhankelijk Netbeheer per 31 januari 2017. Tegen deze achtergrond spreken wij geen resultaatverwachting uit voor heel 2016.